SMLOUVA DUŠÍ - MAGICKÁ SMLOUVA - text Jan Salomon

27.10.2010 18:51

 

(dále jen smlouva)

 

  1. Smlouva je úmluva mezi dvěma stranami, které se dohodnou mezi sebou na jejím znění, podmínkách, způsobech uzavření, způsobu ukončení, případné návaznosti na jiné smlouvy a ostatních okolnostech smlouvu doprovázejících. Ostatními okolnostmi jsou okolnosti navazující na smlouvu, ale přímo se jí nedotýkající, například forma oběti, forma plnění závazku, nebo forma splacení závazku. Tyto smlouvy jsou podobné obecným právně platným smlouvám v našem lidském světě s veškerými náležitostmi k tomu patřícím.

  2.  Smlouva slouží k závaznému uzavření dohody mezi dvěma či více stranami smlouvu uzavírajícími. K přesné definici podmínek, za kterých bude smlouva platná a k přesnému určení za jakým účelem a na jak dlouho je smlouva uzavřena.

  3. Druhy smluv se liší podle:

1.     Způsobu uzavření:

-          Písemná – Smlouva uzavřená standardním způsobem na papíře, pergamenu, nebo jiném nosiči.

-           Ústní – Smlouva vyřčená ústně.

-           Vnitřní – Smlouva je uzavřena v duchovní rovině. Vyřčena pouze v myšlenkách.

        

2.    Délky trvání:

-          Dočasné – Uzavírané na jednu danou službu, po jejímž splnění smlouva zaniká.

-          Trvalé na dobu určitou – Smlouva platí na dobu v ní vymezenou.

-          Trvalé na dobu neurčitou – Může být omezena jiným způsobem, nebo nemusí být omezena vůbec. Takováto forma smlouvy patří mezi nejhůře likvidovatelné.

 

  1. Veškeré smlouvy, které jsou uzavřeny jsou plně závazné pro obě strany smlouvu uzavírající. K smlouvám existuje jen jediná možnost odvolání a to je odvolání u samotného Boha a ani to není na 100%. Podmínky smlouvy se musí vždy dodržet, jejich nedodržení má vždy závažné následky. Při nedodržení smlouvy může následek přejít i na člena rodiny.

Smlouva může být také uzavřena takovou formou, která zaručuje působení na rodinu, skupinu, nebo hmotnou věc (krásný příklad Alladinovy lampy).

  1.  Smlouvy se mohou uzavírat mezi kýmkoli kdo je ochoten smlouvu uzavřít. Je tedy možné uzavřít tuto smlouvu jak s duchovní bytostí „vyšší“, tak s bytostí „nižší“, ale i s jiným člověkem, nebo skupinou osob.

  2. Tyto smlouvy se neruší úmrtím osoby smlouvu uzavírající, pokud takto nebylo ve smlouvě stanoveno. Jejich dopad může nastat i do jiných životů člověka a ovlivňovat je ve všech smyslech smlouvy. Prakticky to znamená, že ona smlouva ovlivňuje váš život aniž by jste si byli vědomi toho, že existuje.

  3. Smlouvu je možno rozvázat, pokud obě smluvní strany k jejímu rozvázání přistoupí. Smlouva sama, pokud je vázána na skupinu, nepozbývá platnosti. Pokud je smlouva vázána jen na dva subjekty (například člověka a duchovní bytosti) rozvázáním této smlouvy smlouva zaniká se všemi důsledky z toho plynoucími.

  4. Rozvázání smlouvy probíhá na základě duchovní a obecné dohody mezi stranami, které smlouvy uzavřely. Do rozvazování smluv nemůže vstupovat třetí strana. Další možností je vyvázání ze smlouvy. Je-li smlouva uzavřena mezi více než dvěma subjekty, je možno se ze smlouvy vyvázat buď dohodou všech stran, nebo splněním podmínek smlouvy. Smlouva sama v tomto případě přetrvává mezi zbývajícími stranami.

  5. Smlouvy je možné propojovat a řetězit. Propojení znamená, že aby mohla být splněna dílčí část jedné smlouvy, musí být splněna i dílčí část smlouvy druhé. Jedna smlouva tedy obsahuje část podmínek vyplývajících ze smlouvy jiné. Řetězená smlouva je taková, která přímo navazuje na smlouvy jí předcházející. To znamená, že aby mohla být splněna nová smlouva, musí být nejdříve splněna smlouva předchozí.

  6. Smlouva zaniká jestli-že jsou splněny všechny podmínky smlouvy a všechny závazky z ní vyplývající. Dále smlouva může zaniknout uplynutím doby ve smlouvě určené a to i bez splnění závazků v ní uvedených. Dále může zaniknout pomocí „příkazu shora“, čili zásahem vyšší moci. V případě zásahu vyšší moci může být ke zrušení smlouvy použit i prostředník a to buď mág, nebo osoba schopná tyto smlouvy rušit. Tento způsob zrušení je použitelný v případě zjištění přesahu smlouvy do dalšího života a neschopnosti plnění jejich závazků.

V případě zrušení smlouvy shora z důvodu odmítnutí splnění závazků ze smlouvy vyplývajících, je nutno počítat s kompenzačními následky tohoto zrušení.

 

autor Jan Salomon (https://jas.blog.cz/)